Knowledge
Tools

News & Events

กิจกรรม online ครั้งที่ 1 ประกวดสร้าง BLOG ลุ้นรับ IPAD

                       

กิจกรรมประกวดการสร้าง BLOG

   
blog contest คร้งที่ 1

      เป็นการประกวด การเขียน BLOG บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Product   /ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเอง ลงใน ส่วน Blog ของ www.Biogang.net   เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น   และเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน   สู่สาธารณะโดยเนื้อหาจะต้องพูดถึงเรื่องราวอย่างน้อยดังนี้     
     
         
 • ชื่อผลิตภัณฑ์
 •        
 • วัตถุดิบหลักที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์
 •        
 • ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
 •        
 • สถานที่จำหน่าย หรือ ราคา (ถ้ามี)
 •    
     

   วิธีการส่งเข้าประกวด      

 • สมัครเป็นสมาชิกของ Bio Gang (ถ้าเป็นอยู่แล้วไม่ต้องสมัครใหม่ครับ)
 •        
 • ทำการสร้าง BLOG โดยกดที่ปุ่ม BLOG ในหน้า Profile
 •        
 • เขียนบอกเล่า เรื่องราว โดยสามารถใส่ รูปภาพ หรือ VDO ประกอบได้
 •        
 • บอกเพื่อนให้มา ช่วยกด LIKE จากในหน้า BLOG เพราะจำนวน LIKE มีผลกับคะแนน ถึง   20%
 •      
 กติกา การส่งประกวด                
 1. ต้องเป็นสมาชิกของ Bio Gang ก่อนเท่านั้น
 2.          
 3. ไม่จำกัด เทคนิคการนำเสนอแต่จะต้องบันทึกลงใน Blog ของ http://www.biogang.net/  เท่านั้น
 4.          
 5. เขียนส่งได้มากกว่า 1 Blog ไม่จำกัด             แต่กรรมการจะพิจารณารวมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน
 6.          
 7. การเขียนบรรยาย ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น
 8.          
 9. นับเฉพาะผลงานที่ บันทึก ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น
 10.          
 11. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ภายใน 31 ก.ค. 2555           

  หมายเหตุ การตัดสินคะแนนของกรรมการถือเป็นสิ้นสุดโดยเด็ดขาด

      
       
                                                                                                      
       
     
     
     
       
การพิจารณาคะแนน                     
 1. คะแนนจากการกด LIKE 20%             
  1.1. คะแนนกด LIKE ของใครได้มากที่สุด 5 อันดับแรกเอาไปเลย 20 คะแนน
                  1.2. คะแนนกด LIKE ของใครได้มากเป็นอันดับที่ 6 – 10 เอาไปเลย 15 คะแนน
                  1.3.   คะแนนกด LIKE อันดับที่ 11 ขึ้นไป รับ 10 คะแนน
                        
 2. คะแนน 80%   ที่เหลือกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินโดยจะดูจากสิ่งต่างๆ ดังนี้              
  2.1. นำเสนอบอกเล่าถึงเนื้อหาข้อมูล อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย
  2.2.   บ่งบอกถึง ชื่อชุมชนอย่างชัดเจน
  2.3. บอกเล่าถึง เรื่องราวอย่างครบถ้วน
  2.4.   เทคนิคการนำเสนอ ถูกใจกรรมการ
               

  หมายเหตุ การตัดสินคะแนนของกรรมการถือเป็นสิ้นสุดโดยเด็ดขาด

     
     
เข้าสู่หน้า Blog
     

 

สามารถอ่านกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติม
    ได้ ที่ 
http://www.biogang.net/bioblog/index.php

 


อัพเดตเมื่อ 18 มิ.ย. 55
จำนวนผู้อ่าน 782 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237