Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ข้าวถักเหรียญมงคล2

ชื่อผลิตภัณฑ์: ข้าวถักเหรียญมงคล2

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก :

แหล่งวัตถุดิบ :

ราคาขาย: 50 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

 

ข้าวถัก เหรียญมงคล

 

เสนอ

คุณครูพิกุลรัตน์       บรรดาศักดิ์ไพศาล

 

จัดทำโดย

นางสาว วราพร      มาอ้น

เลขที่ 22  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

การศึกษาค้นคว้านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาเคมีรหัสวิชา ว33225   ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนขามแก่นนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำนำ

               โครงงานเรื่องนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาเคมี (ว33225) เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  การทำเหรียญจากเมล็ดข้าว และความเป็นมาของเมล็ดข้าว    ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย และบอกวิธีการทำเหรียญจากเมล็ดข้าว  โดยทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษามากที่สุด   ถ้าหากโครงงานเรื่องนี้มีส่วนผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

 

                                                                                                 วราพร      มาอ้น

                                                                                                          ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

เรื่อง                                                                                                                 หน้า

บทที่ 1                                                                                                                 1

บทที่ 2                                                                                                                 3

บทที่ 3                                                                                                                 7

บทที่ 4                                                                                                                 8

บทที่ 5                                                                                                                11

บรรณานุกรม                                                                                                      13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ

          โครงงานเล่มนี้จะสำเร็จไปมิได้หากไม่ได้รับความสนับสนุน และคำปรึกษาจาก    อาจารย์พิกุลรัตน์    บรรดาศักดิ์ไพศาล   และผู้ปกครองที่คอยเป็นกำลังใจ จนโครงงานเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  หากเนื้อหาในโครงงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้    ที่นี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน : ภูมิปัญญาไทย (การทำกรอบเหรียญจากเมล็ดข้าว)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : รายวิชาเคมี

ผู้นำเสนอโครงงาน :  นางสาว วราพร      มาอ้น

ที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครูพิกุลรัตน์   บรรดาศักดิ์ไพศาล

ปีการศึกษา : 2/2557

 

บทคัดย่อ

            กรอบเหรียญที่ทำจากเมล็ดข้าว เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและได้พัฒนามาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีต ละเอียดลออในการทำอย่างมาก เป็นงานที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์เห็นความเป็นศิลปะของเมล็ดข้าว และได้นำมาประยุกต์ให้เกิดงานศิลปะหัตกรรมที่สวยงามและมีคุณค่าขึ้น

            การทำกรอบเหรียญให้สวยนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเมล็ดข้าว  การใช้ฝีมือที่ประณีตละเอียดลออ  และความใจเย็นในการทำจึงจะได้งานหัตกรรมที่สวยงามออกมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1

บทนำ

 

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันงานศิลปะหัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก และเศรษฐกิจของไทยก็เป็นไปตามกระแสทุนนิยม ส่งผลทำให้วิถีชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป  พร้อมกับส่งผลทำให้เยาวชนไทยไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  ขาดจิตสำนึกความเป็นไทย

โครงการภูมิปัญญาไทยภาคใต้จึงเป็นแนวทาง/ทางเลือกให้กับคนในชุมชนทางด้านการนำภูมิปัญญาไทยไปใช้ และครั้งนี้ก็ได้ทำโครงงาน เรื่องการทำกรอบเหรียญจากเมล็ดข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ความสามารถของชาวบ้าน ที่มีการนำวัสดุใกล้ตัวมาประดิษฐ์ออกมาเป็นงานหัตกรรมใหม่เพื่อใช้สอย  ในที่นี้คือการนำเมล็ดข้าวเปลือกมาประดิษฐ์เป็นกรอบสำหรับใส่เหรียญซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เกิดจากประสบการณ์ หรือการสะสมความรู้ ลองผิด ลองถูก มาหลายยุคหลายสมัย

ในจังหวัดขอนแก่นมีการทำนาปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก  และมีเศษข้าวที่หล่นตามท้องนาที่ชาวนาเก็บเกี่ยวไม่หมด  ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นอาหารของสัตว์จำพวกนก  เราจึงได้เลือกที่จะศึกษาวิธีการทำกรอบเหรียญจากเมล็ดข้าวเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาวิธีการทำกรอบเหรียญจากเมล็ดข้าว

2.เพื่อเยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญา เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

 

ขอบเขตของโครงงาน

   1.ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: โรงเรียนขามแก่นนคร
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)