Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ปลาส้ม

ชื่อผลิตภัณฑ์: ปลาส้ม

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ปลาน้ำจืด

แหล่งวัตถุดิบ : พรุน้ำดำ

ราคาขาย: 120 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในพื้นที่ตำบลน้ำดำ มี “พรุน้ำดำ” เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ มีน้ำตลอดปี เป็นแหล่งหาปลาไว้เพื่อรับประทาน มีปลาน้ำจืดจำนวนมาก เมื่อบริโภคไม่หมดจึงได้มีแนวคิดการถนอมอาหารไว้เพื่อใช้รับประทานได้นาน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีวิธีการถนอมอาหารโดยการทำปลาส้ม และเนื่องจากมีปลาจำนวนมากเมื่อเหลือจากรับประทานในครัวเรือนจึงนำมาจำหน่ายและด้วยปลาส้มที่นี่มีรสชาติอร่อยจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทำให้สตรีในหมู่บ้าน/ชุมชนมีการผลิตปลาส้มไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย และเพื่อให้การผลิตและจำหน่ายปลาส้มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงมีการรวมกลุ่มทำปลาส้มขึ้น ซึ่งกลุ่มสตรีทำปลาส้มได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน เพื่อให้กลุ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มอีกทางหนึ่งด้วย 
กลุ่มสตรีทำปลาส้มบ้านกำปงบือราแง เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีที่มีการประกอบอาชีพเสริมทำปลาส้มเพื่อหารายได้เสริมแก่ครอบครัว และสตรีที่มีเวลาว่างต้องการหารายได้เสริม รวมทั้งสตรีที่ว่างงาน รวมกลุ่มกันผลิตปลาส้มเพราะต้องการให้การดำเนินกิจกรรมการทำปลาส้มมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มยอดจำหน่าย อีกทั้งเพื่อให้กลุ่มสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อพัฒนากิจการกลุ่มให้มีความก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่สมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

แรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบ่งงานและหน้าที่กันทำโดยสมาชิกและคนในชุมชนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1.ปลาน้ำจืด 
2.เกลือเก่า
3.น้ำตาลแว่น
4.ข้าวสาร
5.น้ำ

ขั้นตอนการผลิต

1.คัดปลาน้ำจืดที่ได้นำมาขอดเกล็ด เอาไส้ปลาออกให้หมด และล้างน้ำให้สะอาดโดยเฉพาะท้องปลา
2.นำข้าวสารมาล้างน้ำ จากนั้นนำเกลือ น้ำตาลแว่น ข้าวสารมาผสมหมักเข้าด้วยกัน คลุกกับปลาเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากับเนื้อปลา
3.นำไปหมักไว้ในขวดโหล ปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้ ๓ – ๔ วัน 
4.ตักใส่ถุงพลาสติกขาย ขนาด ๑/๒ – ๑ กิโลกรัม หรือตามที่ลูกค้าต้องการแหล่งที่มาของข้อมูล: www.otoptoday.com/

คำช่วยค้นหา: ปลาส้ม,แหนมปลา,ปลาเปรี้ยว,ปลาส้มOTOP
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: กลุ่มสตรีทำปลาส้มกำปงบือราแง ที่อยู่ 60/2 2 - ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
ตำบล: น้ำดำ
อำเภอ: ทุ่งยางแดง
จังหวัด: ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์: 94140
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)