Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ผ้าทอมือ

ชื่อผลิตภัณฑ์: ผ้าทอมือ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : ผ้า

แหล่งวัตถุดิบ : วัดฝั่งคลองและวัดปทุมวงษาวาส ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: ปัญหาการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ มี 4 ด้าน 1) ปัญหากลุ่มผู้ถ่ายทอด มีจำนวน น้อยและยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 2) ปัญหาด้านเนื้อหาวัฒนธรรม การขาดความต่อเนื่องด้านการสืบทอด ภูมิปัญญาการทอผ้า 3) ปัญหาช่องทางในการสืบทอด พบว่าช่องทางหลักการสืบทอดปัจจุบันมีเพียงกลุ่ม ทอผ้ากลุ่มสตรีหัตถกรรมผ้าทอไทยพวน 4) ปัญหากลุ่มผู้สืบทอด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่เด็ก และเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจ แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง 1) การสร้างกลุ่ม ผู้ถ่ายทอดและกลุ่มผู้สืบทอดให้มากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่ และเยาวชน 2) การเพิ่มช่องทางในการสืบทอดผ่าน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ทั้งนี้ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 3) การสืบทอดด้านเนื้อหาภูมิปัญญา ด้วยการบรรจุเนื้อหาภูมิปัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกัน การสูญหายไปพร้อมตัวผู้ถ่ายทอด

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w17ch32/Academic1_2-59.pdf

คำช่วยค้นหา: ผ้าทอมือ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 9 ม.4, ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก, 26130
ตำบล: เกาะหวาย
อำเภอ: ปากพลี
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26130
เบอร์ติดต่อ: 037 398 757
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)