Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

ไข่เค็มสูตรใบเตยหอม

ชื่อผลิตภัณฑ์: ไข่เค็มสูตรใบเตยหอม

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: อาหารและเครื่องดื่ม

วัตถุดิบหลัก : ไข่เค็ม

แหล่งวัตถุดิบ : วัดฝั่งคลอง คำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี

ราคาขาย:

จุดเด่น/ประโยชน์: ทางวัดฝั่งคลอง โดยพระครูวิริยานุโยค รองเจ้าคณะอําเภอปากพลี/ เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ไดให้ ้ กลุ่มสตรแมี ่บ้านฝั่งคลองจดทั าไขํ ่เค็มโดยใส่ใบเตยและพอกด้วยดินสอพอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชก ากการเลี้ยงเป็ดไข่มา 5 เดือนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างงดงาม ในแต่ละวันเป็ดจะออกไข่ 400-450 ฟอง ส่งขายในราคาฟองละ 3.50 สตางค์ รวมทั้งยังแปรรูปเป็นไข่เค็มใบเตยหอมส่งขายในราคาฟองละ 8 บาท เนื่องจากไข่เค็มที่กลุ่มนำมาแปรรูปจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นดินสอพอง เกลือไอโอดีน ใบเตยหอมและน้ำสะอาด จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.thaipost.net/main/detail/3940

คำช่วยค้นหา: ไข่เค็มสูตรใบเตยหอม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: บ้านเลขท ี่ ๒๙๖ หม ู่ ๔ ตําบล เกาะหวาย อําเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก ชื่อร้านอาหาร กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดฝั่งคลอง
ตำบล: เกาะหวาย
อำเภอ: ปากพลี
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ: ๐๘๑ – ๖๕๒๔ – ๗๗๒
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)