Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
Biogang Database

Product (ผลิตภัณฑ์ชุมชน)

กระจูดวรรณีพัทลุง

ชื่อผลิตภัณฑ์: กระจูดวรรณีพัทลุง

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์: ของใช้ เครื่องใช้

วัตถุดิบหลัก : กระจูด

แหล่งวัตถุดิบ : ทะเลน้อย พัทลุง

ราคาขาย: 100 บาท

จุดเด่น/ประโยชน์:

กระจูดหรือกก เป็นพืชที่พบในไม่กี่จังหวัดของภาคใต้ แต่แทนที่จะออกเเบบผลิตภัณฑ์กระจูดแบบดั้งเดิม ไม่เป็นที่นิยม ดูเชยในสายตาคนรุ่นใหม่ กระจูดแบรนด์วรรณีใช้เทคนิคหลากหลายมาพัฒนางานกระจูดบ้านๆให้อินเตอร์จนเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: หัตถกรรมกระจูดวรรณี Varni ด้วยการนำทุนสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม (cultural heritage and local wisdom) มาใช้ในงานออกแบบ เราเป็นอีกหนึ่งธุรกิจชุมชนที่ใช้แนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “มีแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐิจของชุมชน โดยใช้ สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิด สร้างสรรค์”มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชน

แหล่งที่มาของข้อมูล: การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

คำช่วยค้นหา: กระจูดวรรณี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์กระจูด1
ผลิตภัณฑ์กระจูด2
ผลิตภัณฑ์กระจูด3
สัมภาษณ์ผู้รู้
เรื่องเล่าเกี่ยวกับกระจูด
กระจูดปักลายด้วยมือ
สถานที่ผลิต/จำหน่าย:
ที่อยู่: 152 หมู่ที่ 10
ตำบล: พนางตุง
อำเภอ: ควนขนุน
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93150
เบอร์ติดต่อ: 074 610 415
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)