TERMS

ยินดีต้อนรับสู่ BIO Gang เว็บไซต์สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเข้าใช้ชุมชน BIO Gang ที่ ดำเนินการ บนเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ("ข้อตกลง" นี้) ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกชุมชน BIO Gang ("สมาชิก") หรือไม่ก็ตาม บริการต่างๆ ของ BIO Gang ("บริการต่างๆ") ประกอบด้วย ชุมชนและเว็บไซต์

        หากคุณต้องการเป็นสมาชิก ติดต่อกับสมาชิกคนอื่น และใช้ประโยชน์จาก บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำใน กระบวนการลงทะเบียน ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขที่มีผลทางกฎหมายสำหรับ สมาชิกภาพของคุณและ BIO Gang อาจแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว การแก้ไขใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อ BIO Gang ได้โพสต์การแก้ไขนั้นบนเว็บไซต์แล้ว คุณอาจได้รับ สำเนาข้อตกลงฉบับนี้ทางอีเมลได้เช่นกัน

        นอกจากนี้ เมื่อใช้ฟังก์ชันและคุณลักษณะพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่ง ของบริการ คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อชี้แนะ เงื่อนไข หรือกฎข้อบังคับเพิ่มเติมที่สามารถนำมาบังคับใช้กับฟังก์ชันและคุณลักษณะดังกล่าว ("เงื่อนไขเพิ่มเติม") ซึ่งอาจมีการโพสต์ไว้เป็นครั้งคราว เงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมดของ BIO Gang และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BIO Gang ถูกนำมารวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิงถึงข้อตกลงนี้

        หากฟังก์ชันและคุณลักษณะเพิ่มเติมดังกล่าวได้มีการจัดเตรียมให้แก่เราโดย คู่ค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดวิธีการที่คุณใช้ ฟังก์ชันและคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ แต่ จะกำหนดวิธีการที่คุณใช้ฟังก์ชันและคุณลักษณะดังกล่าว โดยคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและยอมรับว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อกำหนดในการเข้าใช้งาน ฟังก์ชันและคุณลักษณะดังกล่าวของคุณ

 1. การมีคุณสมบัติครบถ้วน บริการต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเข้าใช้งานโดยบุคคลทั่วไป ในการใช้บริการต่างๆ คุณแสดงออกและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถในการทำข้อตกลงนี้รวมทั้งในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้ หากคุณเพียงแค่ท่องเน็ตหรือเรียกดูเว็บไซต์ต่างๆ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็น สมาชิก การใช้เว็บไซต์ของคุณยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้บริการต่างๆ นี้
   
 2. รหัสผ่าน เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระบบจะขอให้คุณเลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโปรไฟล์สมาชิกของคุณด้วยเช่นกัน คุณมีความรับผิดชอบทั้งหมดในการรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับคุณตกลงที่จะไม่ใช้โปรไฟล์สมาชิก ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของสมาชิกคนอื่นไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณสงสัยว่าอาจมีการใช้โปรไฟล์สมาชิกหรือมีการเข้าใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้โปรไฟล์สมาชิกใดๆ หรือทั้งหมดของคุณ
   
 3. เงื่อนไข ข้อตกลงนี้ยังคงมีอำนาจและมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณใช้บริการต่างๆ และ/หรือเป็นสมาชิก คุณอาจยกเลิกสมาชิกภาพของคุณเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้า"วิธีใช้" หรือเมื่อ BIO Gang ได้รับจดหมายหรืออีเมลแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร BIO Gang อาจยกเลิกไม่ให้คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ BIO Gang อาจยกเลิกสมาชิกภาพของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามที่มีผลบังคับใช้ขณะส่งจดหมายแจ้งไปให้คุณตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกของคุณ หรือที่อยู่อีเมลอื่นใดที่คุณอาจให้แก่ BIO Gang ในภายหลัง หาก BIO Gang ยกเลิกสมาชิกภาพของคุณในชุมชนเนื่องจากคุณได้ฝ่าฝืนข้อตกลง แม้หลังจากที่ข้อตกลงนี้ถูกยกเลิก ข้อกำหนดต่อไปนี้ของข้อตกลงนี้จะ ยังคงมีผลบังคับใช้: ข้อ 5 และ 6
   
 4. การไม่ใช้เพื่อการค้าโดยสมาชิก บริการต่างๆ มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละรายเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับความพยายามเชิงพาณิชย์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการจัดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ว่าจะถือว่าเป็นคู่แข่งกับ BIO Gang หรืออื่นใดหรือไม่ก็ตาม องค์กร บริษัท และ/หรือธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของ BIO Gang ได้ และไม่ควรใช้บริการต่างๆ ของ BIO Gang เพื่อจุดประสงค์ใด การใช้บริการต่างๆ โดยผิดกฎหมายและ/หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการกำหนดกรอบหรือการลิงค์ไปยังเว็บไซต์จะได้รับการตรวจสอบ และจะมีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม
   
 5. กรรมสิทธิ์ในการครอบครองบริการ BIO Gang เป็นเจ้าของและมีสิทธิในการครอบครองบริการต่างๆ ทั้งหมด บริการต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลที่สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ของ BIO Gang และผู้ออกใบอนุญาต รวมทั้งสมาชิกคนอื่นๆ ของ BIO Gang ยกเว้นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ในโดเมนสาธารณะหรือที่คุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามไม่ให้ทำการคัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งผ่าน แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง หรือจำหน่ายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวและการจัดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่คุณผ่านบริการต่างๆ ไม่ถือเป็นการโอนสิทธิ สิทธิครอบครอง หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือที่มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในเนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในข้อตกลงนี้ให้แก่คุณหรือบุคคลภายนอกรายใด
   
 6. การบันทึกข้อมูลใดๆ ใน Bio Gang โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่กระทำการแทนท่าน จะต้อง ไม่ผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ หากมีการนำข้อมูลของผู้อื่นมาบันทึกท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์” รวมถึงมีการอ้างแหล่งที่มาและเจ้าของงานชิ้นนั้นๆ อย่างชัดเจน
   
 7. Bio Gang เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และมีนโยบายที่จะ ตอบสนองกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และจะดำเนินการที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ Bio Gang อาจดำเนินการ ลบหรือยกเลิกเนื้อหาใดๆ ที่ถูกอ้างว่าเป็นการละเมิด เราจะพยายามติดต่อ เจ้าของเนื้อหานั้นๆ และจะยุติการเข้าใช้งานของผู้ใช้ที่ถูกพบว่าได้ทำการ ละเมิดซ้ำๆ
   
 8. เนื้อหาที่โพสต์บนบริการต่างๆ คุณเข้าใจและตกลงว่า BIO Gang อาจ (แต่ไม่มีข้อผูกมัดที่จะ) ตรวจสอบการประกาศโฆษณา เนื้อหา การติดต่อสื่อสาร ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ URL โปรไฟล์และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ที่อัพโหลด เผยแพร่ หรือแสดง (ต่อไปนี้เรียกว่า "ที่โพสต์") บนบริการต่างๆ และลบหรือปฏิเสธที่จะนำเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวสู่ระบบออนไลน์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ BIO Gang เห็นว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือเนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจ ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือที่อาจละเมิดสิทธิ เป็นอันตราย หรือคุกคามความปลอดภัยของสมาชิกคนอื่นหรือบุคคลภายนอก คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์บนบริการต่างๆ หรือส่งผ่านไปยังสมาชิกคนอื่นหรือบุคคลภายนอก การโพสต์เนื้อหาบนพื้นที่ใดๆ ของบริการต่างๆ แสดงว่าคุณอนุญาต และคุณแสดงออกและรับประกันโดยอัตโนมัติว่าคุณมีสิทธิให้ใบอนุญาตที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ แบบถาวร ที่ไม่มีสิทธิผูกขาด ปลอดจากค่าลิขสิทธิ์ และที่ชำระเต็มแล้วแก่ BIO Gang ในการผลิตซ้ำ แจกจ่าย แสดงสู่สาธารณะ และดำเนินการ (รวมทั้งด้วยวิธีการส่งแบบดิจิทัล ออดิโอ) และใช้เนื้อหา และเพื่อจัดเตรียมผลงานอนุพันธ์ของหรือ รวมเข้าอยู่ในผลงานอื่นๆ เนื้อหาดังกล่าว และเพื่ออนุญาตและให้สิทธิ ในใบอนุญาตย่อยของสิ่งที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ คุณยังแสดงออกและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จะโพสต์เนื้อหาและคุณจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต และจะไม่ละเมิด ใช้ในทางที่ผิด ฝ่าฝืน หรือต่อต้านสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ (รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ) รายการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเภทเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่อนุญาตบนเว็บไซต์ ("เนื้อหาที่ไม่อนุญาต") BIO Gang สงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีข้อผูกมัด) ที่จะตรวจสอบและดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนกับบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนดนี้ รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด การลบเนื้อหาที่สร้างความไม่พอใจออกจากบริการและยกเลิกสมาชิกภาพของบุคคลที่ล่วงละเมิดดังกล่าว

  เนื้อหาที่ไม่อนุญาตได้แก่เนื้อหาที่:

  (ก) สร้างความไม่พอใจด้านสิทธิบัตรแก่ชุมชนออนไลน์ เช่นเนื้อหาที่ส่งเสริม การเหยียดสีผิว การมีอคติ ความเกลียดชังหรืออันตรายต่อร่างกายในลักษณะใดก็ตามต่อกลุ่มใดๆ หรือบุคคล

  (ข) ก่อกวนหรือสนับสนุนการก่อกวนบุคคลอื่น

  (ค) เกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน "เมล์ขยะ" "จดหมายลูกโซ่" หรือการส่งจดหมายปริมาณมากโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ "จดหมายสแปม"

  (ง) ส่งเสริมข้อมูลที่คุณทราบว่าเป็นเท็จ ชักนำไปในทางที่ผิด หรือข้อมูลที่ส่งเสริม กิจกรรมผิดกฎหมาย ที่ถูกใช้ในทางที่ผิด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ถูกใช้ในทางที่ผิด คุกคาม ลามกอนาจาร ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาท

  (จ) ส่งเสริมสำเนาที่ผิดกฎหมายและ/หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต ("เถื่อน") ของงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายแสดงไว้หรือไม่ก็ตาม) ตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เถื่อนหรือลิงค์ไปยังงานดังกล่าว การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อหลบหลีกกลไกป้องกันการคัดลอก หรือการจัดเตรียมเพลง วิดีโอเถื่อน หรือเนื้อหาเถื่อนอื่นๆ หรือลิงก์ไปยังเพลงเถื่อน ไฟล์วิดีโอเถื่อน หรือไฟล์ที่มีเนื้อหาเถื่อนดังกล่าว

  (ฉ) หน้าที่มีการจำกัดการเข้าถึงหรือต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงเท่านั้น หรือหน้าหรือรูปภาพที่ถูกซ่อนไว้(หน้าต่างๆ ที่ไม่มีลิงก์ไปหรือจากหน้าที่สามารถเข้าถึงได้อื่นๆ)

  (ช) แสดงสื่อข้อมูลลามกหรือแสดงออกทางด้านเพศอย่างชัดเจนไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามและในรูปแบบ ใดก็ตาม

  (ซ) จัดเตรียมเนื้อหาที่แสวงประโยชน์จากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในลักษณะทางเพศหรือ มีลักษณะรุนแรง หรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

  (ฌ) จัดเตรียมข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การซื้อหรือจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมาย การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือการจัดเตรียม หรือสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์

  (ญ) เรียกร้องขอรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามเพื่อ จุดประสงค์ทางการค้าหรือที่ผิดกฎหมายจากผู้ใช้คนอื่น และพัวพันในกิจกรรมทางการค้าและ/หรือการจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด การแข่งขัน รางวัลสมนาคุณ การแลกเปลี่ยนสินค้า การโฆษณา และธุรกิจแบบปิรามิด

  (ฎ) ก่อให้เกิดส่งเสริม หรือถูกใช้เป็นหลักเพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อค้าขายสินค้า ปลอมแปลง สินค้าที่อยู่ภายใต้การห้ามค้าขายของสหรัฐอเมริกา สิ่งเสพติดผิดกฎหมายและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกลักขโมย และสิ่งของที่ใช้เพื่อการลักขโมย การค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์ สิ่งของเพื่อการพนัน บริการด้านอาชีพที่ควบคุมโดยใบอนุญาตของระบอบการปกครองของรัฐ หรือสิ่งของที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้

  (ฏ) สิ่งอื่นใดที่ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ซึ่งสร้างความรับผิดให้กับ BIO Gang คุณต้องใช้บริการต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ทั้งหมด ห้ามไม่ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ นามสกุล URL หรือที่อยู่อีเมลต่างๆ ไว้ในโปรไฟล์สมาชิกของคุณ ห้ามไม่ให้คุณพัวพันในการโฆษณา หรือเรียกร้องให้สมาชิกคนอื่นๆ ซื้อหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดผ่านบริการต่างๆ เว้นแต่เมื่อได้รับ อนุญาตอย่างชัดเจนจาก BIO Gang ในหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับบริการต่างๆ เช่น โฆษณาย่อย หรือหัวข้ออื่นที่คล้ายคลึงกันของบริการต่างๆ ห้ามไม่ให้ส่งผ่านจดหมายลูกโซ่ใดๆ หรือจดหมายขยะไปยังสมาชิกคนอื่นหรือผู้อื่น
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237